top of page

מדיניות ביטולים והחזרות

הנוחיות שלך חשובה לנו. על מנת לתת לכם את השירות הטוב ביותר, בייבי סמארט  מספקת כל מלוא המידע במדיניות ההחזרה שלנו.

משרדי בייבי סמארט  ישמשו כמוקד שירות לכל המוצרים הנמכרים באתר כולל החלפה או החזרה אלא אם צוין אחרת בפרטי המוצר.

המשתמש יהא רשאי לבטל את העסקה בהתאם ובכפוף לכל הוראות הדין ולרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות מכוחו.

להלן מידע נוסף אודות הדרכים למסירת הודעת ביטול:

א. ביטול עסקה ייעשה תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר, או מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם.

ב. הודעת ביטול ניתן למסור בטלפון 089316288,  mindfulwhistle@gmail.com במייל, בדואר רשום לכתובת משרדנו, איתן 32 מושב ניר צבי  לידי מחלקת שירות הלקוחות בהודעת הביטול יש לציין את שם מס הזמנה ומספר הזהות של הצרכן. 

ג.  בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה, בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, למעט דמי ביטול בשיעור של 5% או 100 ש”ח לפי הנמוך ביניהם. המוצר יוחזר על חשבון הצרכן.

ד. בעת ביטול עסקה עקב פגם, לא ייגבו דמי ביטול, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, והמוצר יוחזר לבית העסק על חשבון החברה.

ה. המוצר יוחזר ככל שהדבר אפשרי באריזתו המקורית.

ו. לחברה יש זכות לתבוע את הצרכן בשל ירידה בערך המוצר כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.

ז. החברה תמסור לצרכן עותק של הודעת הזיכוי שמסר העסק לחברת האשראי.

ח. סייגים לזכות ביטול: לא ניתן לבטל רכישה של מוצרים פסידים, מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן וכן מוצרים הניתנים להקלטה, העתקה ושכפול שהצרכן פתח את אריזתם המקורית. 

ט. בעסקת מכר מרחוק שנערכה עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשייתה, מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך הגילוי לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית    

י. במידה ומבצע הפעולה קיבל לידיו את המוצר, בטרם העסקה בוטלה על ידו, ידאג להחזרת המוצר למשרדי במבו הנשימה, על חשבונו, בהתאם לפרטים שיימסרו.

יא. המוצר יוחזר באריזתו המקורית ובלא שנעשה בו שימוש, שלם וללא פגיעה ו/או נזק.

יב. החזרת פריטים אשר נרכשו באתר יוחלמשרדי החברה  בהתאם לחוק ביטול עסקה. 

bottom of page